elCastell.org

Hemeroteca

       
Divendres, 25 de setembre de 2009

La nova ordenança de civisme de Castelldefels comença a aplicar-se al municipi

El nou text, aprovat definitivament pel Ple municipal celebrat ahir, regularà la convivència ciutadana i sancionarà accions incíviques a l'espai públic com les que, entre d'altres, menyspreïn la dignitat de les persones, el vandalisme, la realització de graffitis, la contaminació acústica i l'exercici de la prostitució

Amb l'objectiu d'adaptar-se als canvis socials que en l'actualitat provoquen l'ús més intens de l'espai públic i donar resposta a les demandes ciutadanes sobre actuacions incíviques que s'havien detectat, l'Ajuntament de Castelldefels va aprovar ahir amb els vots a favor de l'equip de govern (PSC, CiU i ICV-EUIA) i PP, i l'abstenció d'ERC i AVVIC, una nova ordenança de civisme que començarà a aplicar-se en el moment en què sigui publicada pel Butlletí Oficial de la Província els pròxims dies.

L'alcalde de Castelldefels, Joan Sau, va explicar que “a l'espai públic cadascú té llibertat per fer el que vulgui, sempre i quan no malmeti el propi espai públic i, sobre tot, sempre que respecti els drets i les llibertats que tenen la resta de persones” i, per això, va justificar la implantació d'aquesta ordenança al·legant que “necessitem dotar-nos d'un document que, d'alguna manera, ens permeti sancionar aquelles actituds incíviques que es produeixin a l'espai públic”.

Principals àmbits d'actuació que regula la nova norma

Mitjançant la nova ordenança de civisme es penalitzarà tota conducta de menyspreu cap a la dignitat de les persones així com qualsevol comportament discriminatori, ja sigui de contingut racista, sexista o homòfob, mitjançant insults, agressions o coaccions o altres conductes vexatòries envers qualsevol persona, en especial, gent gran, menors i persones amb discapacitat.

Es prohibeix realitzar graffitis, pintades o qualsevol altra expressió gràfica fora dels llocs autoritzats. La infracció es considerarà molt greu si es realitzen sobre monuments, edificis públics o mobiliari urbà.

Entre altres supòsits, es sancionarà qualsevol activitat pertorbadora del descans 'altres persones a l'interior dels habitatges i locals comercials entre les 23 i les 8 ores del dia següent.

La nova ordenança contempla i complementa la vigent ordenança municipal de neteja que regula el manteniment de la via pública neta (sancionant aquelles conductes que vagin en el seu detriment) així com l'abocament de residus en els seus contenidors i hores corresponents.

L'ordenança sobre tinença d'animals regula diversos aspectes en quant a la dentificació, higiene (excrements) i comportament dels animals domèstics i els seus propietaris en l'espai públic que es complementen amb la nova ordenança de civisme.

La nova ordenança cívica prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directa o indirectament, la pràctica de relacions sexuals a canvi de diners a l'espai públic quan aquestes conductes es duguin a terme a una distància de menys de de 2.000 metres, en línia recta, de centres docents o educatius o en general zones d'esbarjo freqüentades per menors. No es concedirà tampoc cap llicència d'obertura a establiments de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, si els locals no guarden una distància mínima de 3.000 metres en línia recta, respecte als centres docents i aquells locals de lleure destinats a menors d'edat o que per la naturalesa de l'activitat comporti l'assistència de menors i, així mateix, entre ells. A efectes pràctics, aquesta norma suposa la impossibilitat de l'obertura de nous locals a tot el terme municipal.

L'autoritat municipal vetllarà i sancionarà qualsevol tipus de conducta que comporti el deteriorament del mobiliari urbà i l'espai públic així com qualsevol tipus de conducta vandàlica o agressiva o negligent en el mateix sentit.

Les sancions per l'ús incorrecte de l'espai públic i per vulnerar la dignitat, la llibertat i els drets reconeguts de les persones es classifiquen en infraccions lleus, greus i molt greus segons la gravetat, la intencionalitat, els perjudicis causats, la reincidència, la capacitat econòmica i la naturalesa dels béns danyats. Les sancions econòmiques es valoraran de la següent manera: 750 euros (lleus), de 751 a 1.500 euros (greus) i de 1.501 a 3.000 euros (molt greus).

↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50