elCastell.org

Hemeroteca

       
Dilluns, 29 de juny de 2009

El Ple municipal de Castelldefels aprova una nova ordenança de civisme

El nou text regularà la convivència ciutadana i sancionarà accions incíviques a l'espai públic com les que, entre d'altres, menyspreïn la dignitat de les persones, el vandalisme, la realització de graffitis, la contaminació acústica i l'exercici de la prostitució

Amb l'objectiu d'adaptar-se als canvis socials que en l'actualitat provoquen l'ús més intens de l'espai públic i donar resposta a les demandes ciutadanes sobre actuacions incíviques que s'havien detectat, l'Ajuntament de Castelldefels ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern (PSC, CiU i ICV-EUIA), PP i Ciutadans, i l'abstenció d'ERC i AVVIC, una nova ordenança de civisme. L'alcalde de Castelldefels, Joan Sau, ha destacat que la finalitat d'aquest conjunt de normes "és preservar l'espai públic com a lloc de convivència i civisme on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d'expressions i de forma de vides diverses existents a la nostra ciutat, on conviuen persones de fins a 105 nacionalitats diferents".

 

Atemptats contra la dignitat de les persones

Mitjançant la nova ordenança de civisme es penalitzarà tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones així com qualsevol comportament discriminatori, ja sigui de contingut racista, sexista o homòfob, mitjançant insults, agressions o coaccions o altres conductes vexatòries envers qualsevol persona, en especial, gent gran, menors i persones amb discapacitat.


Graffitis

Es prohibeix realitzar graffitis, pintades o qualsevol altra expressió gràfica fora dels llocs autoritzats. La infracció es considerarà molt greu si es realitzen sobre monuments, edificis públics o mobiliari urbà


Sorolls i contaminació acústica

Entre altres supòsits, es sancionarà qualsevol activitat pertorbadora del descans d'altres persones a l'interior dels habitatges i locals comercials entre les 23 i les 8 hores del dia següent.


Neteja i producció de residus

La nova ordenança contempla i complementa la vigent ordenança municipal de neteja que regula el manteniment de la via pública neta (sancionant aquelles conductes que vagin en el seu detriment) així com l'abocament de residus en els seus contenidors i hores corresponents.


Tinença d'animals domèstics

L'ordenança sobre tinença d'animals regula diversos aspectes en quant a la identificació, higiene (excrements) i comportament dels animals domèstics i els seus propietaris en l'espai públic que es complementen amb la nova ordenança de civisme. 


Prostitució

La nova ordenança cívica prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directa o indirectament, la pràctica de relacions sexuals a canvi de diners a l'espai públic quan aquestes conductes es duguin a terme a una distància mínima de 2.000 metres, en línia recta, de centres docents o educatius o en general zones d'esbarjo freqüentades per menors. No es concedirà tampoc cap llicència d'obertura per establiments de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, si els locals no guarden una distància mínima de 3.000 metres en línia recta, respecte als centres docents i aquells locals de lleure destinats a menors d'edat o que per la naturalesa de l'activitat comporti l'assistència de menors i, així mateix, entre ells. A efectes pràctics, aquesta norma suposa la impossibilitat de l'obertura de nous locals a tot el terme municipal.


Vandalisme en l'espai públic

L'autoritat municipal vetllarà i sancionarà qualsevol tipus de conducta que comporti el deteriorament del mobiliari urbà i l'espai públic així com qualsevol tipus de conducta vandàlica o agressiva o negligent en el mateix sentit.


Sancions de 750 a 3.000 euros

Les sancions per l'ús incorrecte de l'espai públic i per vulnerar la dignitat, la llibertat i els drets reconeguts de les persones es classifiquen en infraccions lleus, greus i molt greus segons la gravetat, la intencionalitat, els perjudicis causats,la reincidència, la capacitat econòmica i la naturalesa dels béns danyats. Les sancions econòmiques es valoraran de la següent manera: 750 euros (lleus), de 751 a 1.500 euros (greus) i de 1.501 a 3.000 euros (molt greus).

↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50