Aj. Castelldefels: Hisenda i tributs

Hisenda i tributs

Àrea d'Hisenda: calendari fiscal, carta de serveis, tràmits, comptabilitat i patrimoni

Carta de Serveis

Carta de ServeisPresentació de l'Àrea d'Hisenda i Tributs, serveis, compromisos... a través de la Carta de Serveis.

Comptabilitat

ComptabilitatPressupost, Pla de disposició de fons, Justificació subvencions, Full Transferència ...

Inventari

InventariRelacions i valoracions de l'inventari Municipal

Període Mig de pagament

Període Mig de pagamentPeríode mitjà de pagament a proveïdors. (En Compliment de Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i tal com especifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.)

Informes de la Sindicatura

Informes de la SindicaturaLa disposició addicional sisena de la llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, els informes que emet la Sindicatura de Comptes s'han de sotmetre al coneixement dels òrgans de govern de l'Ajuntament, a més de fer publicitat a la seva seu electrònica corporativa.

Comunicats

ComunicatsAjornaments i fraccionaments, plusvàlua, pressupostos, sol·licitud transferència bancària, justificació subvencions, terminis pagaments ...

Gestió de tributs i SIT

Gestió de tributs i SITOrdenances fiscals, beneficis fiscals, calendari fiscal, Servei d'Informació Territorial (SIT), etc.

Organisme de Gestió Tributària [ORGT]

Organisme de Gestió TributàriaOrganisme autònom administratiu de la Diputació de Barcelona, creat amb la finalitat de portar a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic.

Altra informació complementària

Altra informació complementàriaMemòries de gestió, convenis, etc.

Tràmits

TràmitsRelació de Tràmits i Serveis que s'ofereixen des d'aquesta àrea.

Queixes, suggeriments

Queixes, suggerimentsPodeu contactar amb nosaltres i deixar-nos les vostres queixes o suggeriments.
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50