Subvenció de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a persones amb pocs recursos  (tràmit)

Atorgament de subvencions sobre la quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles corresponent al domicili habitual per a persones que són subjectes passius de l'impost o se'ls repercuteix la quota en els rebuts de lloguer i tenen uns ingressos bruts o interiors a un llindar d'ingressos referenciats amb l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

Es tenen en compte els ingressos de totes les persones empadronades amb la persona beneficiària de l'ajut.

Per a la subvenció de al quota 2016, es tindran en comte els ingressos conjunts de totes les persones empadronades al domicili, de 2015 i el següent llindar d'ingressos:

Número de persones (sol·licitant + altres empadronats/ empadronados)

Llindar ingressos (bruts/any)

Llindar ingressos bruts (EUR/any)

1

IRSC 2015  1,2

9.561,31 EUR

2

Increment 25% IRSC

11.951,63 EUR

3

Increment 25% tram anterior

14.939,54 EUR

4

Increment 25% tram anterior

18.674,42 EUR

5 o més

Increment 25% tram anterior

23.342'50 EUR

Si un dels membres de la família té un grau de discapacitat superior al 33%, s'aplicarà el tram immediatament superior d'increment previst al quadre.

Aquesta subvenció és incompatible amb altres ajuts què, per aquest mateix concepte, hagin percebut els beneficiaris en aquell exercici.

La subvenció no serà acumulable amb les bonificacions o subvencions a l'IBI pels conceptes de família monoparental, família nombrosa o viudetat.

La partida de la subvenció estarà dotada de 150.000€. Les ajudes que s'atorgaran seran del 50% de l'import de l'impost i de fins a 400€.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Propietaris o llogaters d'un habitatge a Castelldefels que sigui la residència habitual*.

A aquests efectes s'entendrà com a domicili habitual aquell en el que estigui empadronat el beneficiari de la subvenció des de l'01 de gener de l'any 2016, i fins el moment de la sol·licitud.

Els beneficiaris, en la data de meritació de la quota a subvencionar, han de complir els requisits següents:

 • Ser titular (propietari o llogater) de l'habitatge amb un màxim d'una plaça d'aparcament i un traster incorporats.
 • En el cas dels llogaters hauran de tenir repercutit l'Impost de Béns Immobles en el rebut de lloguer del domicili habitual.
 • El sol·licitant, juntament amb les persones empadronades a l'habitatge, han de tenir uns ingressos anuals bruts inferiors o iguals als que es mostren al quadre anterior d'aquest tràmit.
 • Ni els sol·licitants ni les altres persones empadronades en el mateix domicili poden disposar d'altres propietats i immobles arrendats o no.
 • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Castelldefels i amb HIsenda y la Seguretat Social.

S'haurà de tenir en compte:

 • El criteri d'atorgament de les subvencions serà per ordre cronològic de presentació de sol·licituds, fins exhaurir la partida pressupostària.
 • El pagament de la subvenció s'efectuarà mitjançant transferència al compte de l'entitat bancària indicat pel beneficiari.

* S'entén com a residència habitual als efectes de l'atorgament de la subvenció aquell en el que estigui empadronat el beneficiari de la subvenció de l'any de la quota a subvencionar.

Quan es pot sol·licitar

La presentació de sol·licituds es podrà fer des del dia següent de la publicació de la convocatòria al BOPB, fins al 28 de març del 2017.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

El termini màxim per efectuar la resolució serà de tres mesos, a partir de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida a la Oficina d'Atenció a la Ciutadania.

2. Verificació de la legitimitat i de la documentació i informació facilitades i tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases.

3. Comprovació per creuament de dades, si s'escau.

4. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.

5. Publicació de la resolució de les subvencions.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

 • Espanyols: DNI o passaport 
 • Estrangers comunitaris: document nacional del seu país, NIE o passaport en vigor. 
 • Estrangers no comunitaris: Targeta de residència o passaport en vigor.
 • Instància de sol·licitud, degudament emplenada i signada.
 • Model d'imprès de dades bancàries, validat per l'entitat bancària on estigui obert el compte corrent. Un model emplenat per cada propietari/a.
 • Fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat o de la targeta acreditativa en el cas de que una de les persones empadronades amb el sol·licitant de la subvenció visqui sota un dels graus de discapacitat previstos en les bases.

Les persones llogateres hauran d'aportar, addicionalment:

 • Còpia compulsada del contracte de lloguer del domicili per al qual es sol·licita l'ajut
 • Còpia dels rebuts de pagament del lloguer del 2016, on consti reflectida la repercussió de l'IBI. Només s'atorgaran els ajuts quan s'acrediti que l'inquilí, efectivament, paga la part de l'impost.

En cas de canvi de domicili habitual en l'exercici de la quota subvencionada, s'haurà de presentar també la còpia del nou contracte de lloguer i dels rebuts on consti la repercussió de l'impost.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50