Sol.licitud d'informe d'adequació de l'habitatge (reagrupament familiar).  (tràmit)

Document que acredita que es disposa d'un habitatge adequat per poder fer una reagrupació familiar.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones estrangeres que tinguin el domicili habitual a Castelldefels i que compleixin les condicions per fer reagrupació de la seva familia. També podrá fer-ho un ciutadà espanyol o comunitari tutor legal d'un menor estranger no nascut a l'Estat espanyol per tramitar una autorització per residencia per a un menor tutelat.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

L'ajuntament realitzarà l'informe en el termini màxim de 30 dies i es remetrà a la Generalitat. Silenci negatiu

Legislació aplicable

  • Instrucció DGI/BSF/1/2014 (pdf), per la qual s'estableixen els criteris generals per a l'elaboració dels informes d'estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.
  • Reial decret 557/2011, de 20 d'abril (pdf), pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009 (BOE núm. 103, 30-04-2011)

Tramitació presencial

Pas a pas

1. La persona interessada presenta el formulari de sol.licitud i la documentació requerida a l'OAC aixi com els justificants de pagament.

2. L'OAC remet la documentació a la Secció d'Obres.

3. El tècnic corresponent citarà a la persona interessada per una inspecció al domicili.

4. El tècnic elabora l'informe fent consulta al Padró d'Habitants i s'envia a la Generalitat.

5. Serà la Generalitat la que es posarà en contacte en última instància amb la persona interessada.

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Sol.licitud degudament emplenada.

2. Original i fotocòpia de les pàgines del passaport on figurin les dades personals i la caducitat, que haurà d'estar vigent en el moment del tràmit.

3. Original i fotocòpia del NIE o DNI.

4. Justificants de pagaments de les taxes (Generalitat i Ajuntament)

5. Contracte de lloguer o escriptura de propietat a nom del sol.licitant o del familiar de 1er grau.

6. Rebut de lloguer o rebut del subministrament.

7. Altres documents acreditatius que justifiquin la ocupació de l'habitatge i de les persones que se sol.licita reagrupar.

**** En cas de renovació caldrà presentar original i fotocòpia del NIE

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50