TERCERA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D'AJUDES, A FAVOR DE PETITES I MITJANES EMPRESES I AUTÒNOMS DEL MUNCIPI DE CASTELLDEFELS, PER CONTRARESTAR ELS EFECTES DEL COVID-19 I DE LA DECLARACIÓ DELS DIFERENTS ESTATS D'ALARMA  (tràmit)

L'ajuntament ha publicat una tercera convocatòria de subvencions destinades a fomentar el manteniment de les activitats econòmiques de Castelldefels que hagin vist afectada la seva activitat a cauda de l'impacte directe d'aquesta crisi, i impulsar la reactivació econòmica per a aconseguir que les empreses es converteixi  en la primera línia de defensa del nostre sistema productiu.

Per a qualsevol consulta podran adreçar-se a l‘Ajuntament de Castelldefels:
OFICINA VIRTUAL D'ATENCIÓ A COMERÇOS, AUTÒNOMS, PIMES I EMPRESES DE SERVEIS DE CASTELLDEFELS.
laguaita.org/estemambvosaltres

laguaita.org/estamoscontigo
Telèfon: 93.511.30.66 (de 9h a 14h)

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria:

Persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica en els casos que es detallen a continuació:
- Línia de subvenció A) COVID Hotels: Establiments hotelers i allotjaments turístics amb centres de treball a Castelldefels que tinguin com a activitat principal un epígraf corresponent a l'agrupació del 68 de l'IAE (Serveis d'Allotjament)

- Línia de subvenció B) COVID Autònoms: Persones físiques que exerceixen una activitat econòmica amb domicili fiscal a Castelldefels, que s'hagin inscrit al RETA abans del 31/12/2019, que no disposin de local comercial i que acreditin que el rendiment net de l'activitat de l'any 2020 ha estat inferior a 26.600,00 euros.

- Línia de subvenció C) COVID Establiments comercials especialment afectats per la Resolució SLT/1/2021 de 4 de gener de 2021:
        - Establiments i locals comercials minoristes situats al municipi que tinguin una superfície superior a 400 metres quadrats.
        - Establiments i locals comercials  que es trobin dintre de centres comercials, galeries comercials o recintes comercials, ubicats al municipi.

i que reuneixin els requisits que estableix la Llei general de subvencions (Llei 38/2003 de 17 de novembre) per a resultar beneficiaris d'una subvenció.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria:
- Els autònoms col·laboradors
- Els autònoms societaris
- Les empreses de serveis i comerç minorista que tinguin una superfície de venda superior a 400 metres quadrats i els establiments i locals comercials que es trobin dintre de centres comercials, galeries comercials o recintes comercials, dedicats a la vivenda de productes essencials relacionats a l'annex 2 del Decreto ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública, y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de la Covid-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d'estètica, els concessionaris d'automòbils i els centres de jardinería, que poden romandre oberts, sigui quina sigui la seva superficie i amb les mesures previstes e el pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.
- Les entitats sense ànim de lucre que poguessin tenir activitat econòmica.

 

Quan es pot sol·licitar

El període de presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació al BOPB d'aquesta convocatòria i fins al dia 30/11/2021 o fins esgotar el pressupost anual.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tràmits associats

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Pas a pas

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases
3. L'òrgan competent aprovarà la concessió de les subvencions, es donarà trasllat a les persones interessades i es procedirà a gestionar el pagament de la subvenció.
 
• En tots els casos és necessari donar d'alta les dades bancàries per al cobrament de la subvenció, seguint el tràmit "Alta de tercers" (apartat Tràmits relacionats).

 

Tramitació presencial

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

 

 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50