Bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric  (tràmit)

Gaudir de bonificació del pagament d'IBI els subjectes passius titulars de béns immobles que tinguin instal·lats sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sense estar obligats a això per la normativa vigent. 

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Els subjectes passius titulars de béns immobles que tinguin instal·lats sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sense estar obligats a això per la normativa vigent.

Aquesta bonificació està condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposen de la corresponent homologació per l'administració competent.

Aquesta bonificació s'aplicarà, com a màxim, durant 5 exercicis consecutius.

Quan es pot sol·licitar

Fins a 31 de març de cada exercici

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs Administratiu preceptiu de Reposició (1 mes)

Termini de resolució i sentit del silenci

Un mes, aproximadament. Sentit del silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud i la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana presencialment o per correu ordinari.

2. La Unitat Intermèdia de Gestió de Tributs tramitarà la concessió o denegació de la bonificació.

3. Trasllat de la resolució a la persona interessada

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Copia compulsada de les factures acreditatives de les despeses i del contracte de manteniment de la instal•lació solar per part de l'empresa instal.ladora autoritzada, excepte en el cas de plaques fotovoltaiques (per no ser obligatori el manteniment).

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50