Exempció de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Entitats sense fi lucratiu  (tràmit)

Gaudir d'exempció de pagament d'IBI els subjectes passius titulars de béns immobles que acreditin els requisits de la Llei 49/2002. 

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Els subjectes passius titulars de béns immobles que acreditin els requisits de la Llei 49/2002.

Quan es pot sol·licitar

Fins al 31 de desembre de l'exercici anterior a l'exercici en què se sol·licita l'aplicació de la exempció

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs Administratiu preceptiu de Reposició (1 mes)

Termini de resolució i sentit del silenci

Un mes. Sentit del silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud i la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana presencialment o per correu ordinari.

2. La Unitat Intermèdia de Gestió de Tributs tramitarà la concessió o denegació de l'exempció.

3. Trasllat de la resolució a la persona interessada

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Certificació de l'Agència Tributària conforme estan acollits als beneficis fiscals per aquell exercici objecte d'exempció.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50