Bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a famílies nombroses o monoparentals  (tràmit)

Gaudir de bonificació del pagament de l'IBI els subjectes passius titulars de béns immobles que ostentin la condició de família nombrosa o monoparental. 

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Subjectes passius titulars de béns immobles que ostentin la condició de família nombrosa o monoparental que tinguin com a domicili habitual la propietat susceptible de bonificar, sempre que la suma total dels valors cadastrals dels seus béns immobles no superin els 365.000,00 €.

Quan es pot sol·licitar

Fins 31 de març de l'any en curs

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs Administratiu preceptiu de Reposició (1 mes)

Termini de resolució i sentit del silenci

Un mes. Sentit del silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud i la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana presencialment o per correu ordinari.

2. La Unitat Intermèdia de Gestió de Tributs tramitarà la concessió o denegació de la bonificació.

3. Trasllat de la resolució a la persona interessada

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Títol de família nombrosa o monoparental expedit per l'òrgan competent on hi figurin tots els membres.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50