Exempció de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària  (tràmit)

Gaudir de bonificació del pagament d'IBI els subjectes passius titulars de béns immobles per l'activitat de urbanització, construcció, i promoció immobiliària.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les empreses que siguin subjectes passius titulars de béns immobles que en els seus estatuts tinguin com a activitat la d'urbanització, construcció i promoció immobiliària.

Aquesta bonificació s'aplicarà, des de l'inici de les obres com a màxim, durant 3 exercicis consecutius.

Quan es pot sol·licitar

Fins al 31 de desembre de l'exercici anterior a l'exercici en què se sol·licita l'aplicació de la bonificació i sempre abans de l'inici de les obres.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs Administratiu preceptiu de Reposició (1 mes)

Termini de resolució i sentit del silenci

Un mes, aproximadament. Sentit del silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud i la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana presencialment o per correu ordinari.

2. La Unitat Intermèdia de Gestió de Tributs tramitarà la concessió o denegació de la bonificació.

3. Trasllat de la resolució a la persona interessada

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1.     Estatuts de la societat on justifiqui l'activitat.

2.     Acreditació que l'immoble objecte de bonificació no forma part de l'immobilitzat.

3.     Acreditació de la titularitat de l'immoble objecte de bonificació.

4.     Acta de replanteig o certificat d'inici de les obres.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50