Registre d'entitats ciutadanes  (tràmit)

Registrar, actualitzar dades i informar sobre el Registre.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

President/a

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

15 dies per a la inscripció. Informació immediata. Silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud.

2. Informació a l'entitat dels requisits per accedir al Registre d'Entitats

3. Sol·licitud del representant legal de l'entitat, a la qual s'adjunta la documentació exigida per la normativa vigent

4. Comprovació dels requisits i de la documentació presentada

5. Requeriment de subsanació de deficiències, si s'escau.

6. Inscripció al Registre informatitzat

7. Notificació a l'entitat de la inscripció i de l'assignació del núm. de registre

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1.Sol.licitud d'inscripció al Registre municipal d'Entitats ciutadanes, segons el model oficial, degudament emplenada (cal emplenar tots els apartats. L'entitat ha de tenir un domicili a Castelldefels per la qual cosa si és una entitat amb seu social en altre municipi haurà d'aportar un certificat de l'òrgan competent de l'entitat en què es faci constar l'acord pel qual es crea la delegació a Castelldefels, amb indicació de l'adreça d'aquesta delegació.

2.Formulari complementari de dades.

3.Fotocòpia del número d'inscripció de l'entitat en el Registre d'Associacions de la Generalitat (si l'entitat és Catalunya) o en el Registre d'Associacions del Ministerio del Interior (si l'entitat es d'àmbit estatal).

4.Fotocòpia dels Estatuts de l'entitat.

5.Fotocòpia de l'Acta Fundacional de l'entitat.

6.Fotocòpia del CIF definitiu de l'Associació. Si presenta el provisional haurà d'aportar fotocòpia del definitiu quan en disposi.

7.Pressupost d'Ingressos i Despeses per a enguany.

8.Programa d'activitats per a enguany.

9.Certificació del nombre de socis.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50