Sol·licitud d'autorització per celebrar un acte a la via pública: Associacions, Entitats  (tràmit)

Petició d'autorització per celebrar un acte a la via pública: Associacions, Entitats, Partits Polítics.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les associacions o entitats que vulguin realitzar algun acte a la via pública. Les persones o companyies asseguradores que els representin. Les persones o companyies asseguradores que els representin

Quan es pot sol·licitar

Tot l'any

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

10 dies. Silenci negatiu

Legislació aplicable

• Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
• Llei 4/1999, de gener, modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

Normes de rang reglamentari
• Decret 135/1995, de 25 de novembre, de desplegament de la Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del codi d'accessibilitat.
• Decret 336/88, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimonis dels ens locals.

Tramitació presencial

Pas a pas

- Anar a l'OAC amb la documentació necessària. - Omplir la instància, aportant: dades i signatura de l'interessat; ubicació de l'espai que es demana, data i hores que es demana i quina activitat es vol realitzar. - Presentar la instància a l'OAC. - La petició es deriva al departament corresponent. - La resposta s'enviarà mitjançant un notificador, si l'adreça de l'interessat és a Castelldefels i per correu certificat si és fora del municipi.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Instància o sol·licitud.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50