Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[BORSA DE TREBALL PLA D'OCUPACIÓ PERSONAL AJUNTAMENT] (texto en catalán)*    Plazas   (temporal)   Publicación 29/09/2015     Inscripción Cerrada

Fin inscripción: 29/09/2015    Grupo: C2/E    Categoria: Caps de colla/Encarregats-Oficials 1a.-Peons    Sistema de selección: oposición

Publicación:  *[Decret de pròrroga] (texto en catalán)*   24/10/2016

La regidora-delegada de Règim Interior de l'Ajuntament, el dia 24 de setembre de 2015, ha dictat la resolució següent:

 

“Vist el decret de 13 de març de 2015, mitjançant el qual es va aprovar un Pla extraordinari d'Ocupació Local de l'Ajuntament de Castelldefels, per a l'execució dels programes d'actuació d'utilitat pública i d'interès social,  d'acord amb la consignació pressupostària que per aquest concepte s'inclou en el pressupost municipal aprovat en sessió plenària extraordinària de data 13 de febrer 2015.

 

Atès que des de l'observatori de promoció econòmica, es fa seguiment i evolució de les taxes d'atur, de les quals es desprèn una especial incidència sobre les persones amb un nivell de qualificació més baix i, en especial, les dificultats per reincorporar-se al mercat de treball d'aquelles persones que provenen del sector de la construcció i de la indústria, dos sectors amb dificultats per recuperar el seu posicionament en el lideratge del sistema productiu i de la generació d'ocupació.

 

Donat el decret de l'Alcaldia de data 1 de març de 2012, pel qual es determinen els serveis prioritaris municipals, entre els que es troba Promoció econòmica i, per tant, l'activitat d'incentivació de l'ocupació de caràcter municipal.

 

Ateses les bases de  la selecció del Pla municipal d'ocupació 2015 per a la contractació urgent de persones en atur residents a Castelldefels (13-03-2015), per a les actuacions a realitzar següents: Contractació de peons, d'oficial 1a i caps de colla, publicades en data 18 de març de 2015.

 

Donat els resultats de l'esmentada  selecció publicats en la pàgina web municipal en data, 13 de juliol de 2015:

 

COGNOMS, NOM

PUNTUACIÓ TOTAL

ORTEGA MELERO, FRANCISCO

10,00

SILVA GIJON, OVIDIO

9,00

SERVAT TOLRA, CRISTIAN

8,70

RODRIGUEZ BERLANGA, RAFAEL

8,70

ORTEGA VELA, JOSE

8,70

SERRANO LOZANO, ISIDORO

8,10

RUS FERNANDEZ, DANIEL

7,80

RODRIGUEZ MONTORO, JOSE

7,80

RAVENTOS MOLERO, JUAN RAMON

7,70

MORILLA PEREZ, JOSE MARIA

7,70

BERNAT GUILLEN, JORDI

7,55

BURGOS CASADO, ANDRES

7,55

SEVILLANO VILLA, ANTONIO ANGEL

7,35

CABEZAS CABEZA, JOSE MANUEL

7,30

OBIOLS SANCHEZ, MARC

7,30

GALIANO BRUACH, SALVADOR

7,20

LEPERA DE LA TORRE, NAHUEL

7,10

MARTINEZ SANTAINES, DANIEL

7,10

SIMON ORENES, FRANCISCO

6,80

FERNANDEZ JIMENEZ, ANGEL

6,60

ROYO MILIAN, JOSE LUIS

6,55

TAPU ROSCA, LUMINITA

6,55

PEREYRA ORELLANO, RUBEN FRANCISCO

6,50

BOUHAMMOU, ABDELMAOULA

6,30

TAOUFIK ABDESLAM, MOHAMMADI

6,30

AMARKI, MOHAMED

6,25

MORENO VERA, JESUS

6,20

MOTA GUACACHE, DAYANA NAIROBI

6,10

HASTAN, DANILA

6,00

MUNTADA INSA, JOSE MARIA

6,00

MORENO VERA, JUAN

5,80

AL FASSI, AHMED

5,80

DIEGUEZ VIDAL, EMILIO

5,70

RAMIRO DACOSTA, JORGE

5,55

IBNAALITAN, MOHAMED

5,50

FERRER BARCELONA, MIGUEL ANGEL

5,30

RODRIGUEZ SEGURA, JOSE LUIS

5,05

PORCEL GUZMAN, JOSE ANTONIO

5,05

BLANCO SUÑE, MIGUEL

5,05

MARTINEZ CAPEL, SILVIA MARIA

4,95

MERCADO GONZALEZ, OSCAR

4,85

ANTON MARTINEZ, JORGE

4,85

RUFIAN TEJERO, FCO. JAVIER

4,70

FERRANDO SALGUERO, CARLOS

4,50

FLORES POMARES, JOSE RAMON

4,45

HANCHI, ISSAM

4

BAKKALI, FATIMA ZOHRA

3,50

CEMEÑO RAJA, PEDRO JOSE

3,50

CAICEDO BARREIRO, DIEGO JOSE

3,30

CRESPO LOPEZ, DAVID

2,1

BOTIA ISERN, DIEGO

1,20

 

En virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent atribueix a la Presidència de la Corporació i en ús de la delegació conferida pel decret de l'alcaldia de data 21 de juliol de 2015 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 10/08/2015),

 

R E S O L C:

 

Primer.- Declarar com a borsa de treball  segons l'ordre selecció de la convocatòria esmentada de 13-03-2015, al personal relacionat anteriorment per a les necessitats de contractació del personal de l'Ajuntament de Castelldefels, pels lloc de treball de: Peons, Oficials de 1a. i Caps de colla/ Encarregats, amb efectes de la publicació i pel període d'un any, que podrà ser prorrogat mitjançant resolució a l'efecte. Els efectes de la borsa seran des de la publicació d'aquest acord.

Segon.-  Publicar a la web municipal el present acord,  i traslladar al cap de la Secció de Promoció Econòmica i a la Secció de Personal.”

 

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general.

 

Castelldefels, 29 de setembre de 2015

 

La regidora-delegada de Règim Interior,

Lourdes Armengol Aymerich

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50