Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[BORSES VIGENTS] (texto en catalán)*    Plazas   (temporal)   Publicación 25/01/2016 WEB    Inscripción Cerrada

Aviso: *[1 CRITERIS REGULACIÓ BORSES DE TREBALL] (texto en catalán)*

CRITERIS REGULACIÓ BORSES DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

 

 

D'acord amb la DA 34 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de "Presupuestos Generales del Estado para el año 2017" no es procedirà a la concatenació de contractes temporals, pel que les ofertes laborals seran assignades tenint aquesta consideració en els aspirants segons correspongui.

 

D'acord amb la regulació existent a l'Acord de Condicions de Treball de la Mesa General de matèries comuns pel personal al servei de l'Ajuntament de Castelldefels (Laboral i funcionari) vigent pels anys 2017-2019 aprovat en sessió plenària del 20 de juliol de 2017 relativa als criteris de regulació de les borses de treball, on s'indica que serà motiu d'exclusió de la borsa de treball:

 

  1. Renúncia total del candidat a formar part de la llista. Les persones que manifestin la seva "no disponibilitat", en cas de necessitat de contractació, no seran avisades per a l'entrevista fins que l'aspirant no comuniqui al Departament de Personal, a l'adreça de correu electrònic personal@castelldefels.org, la seva disponibilitat per tal de ser considerades per possibles contractacions.
  2. L'acumulació de dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball, encara que el candidat no hagi notificat la renúncia expressament.
  3. La no superació del període de prova.
  4. Per l'acomiadament disciplinari i suspensió ferma de funcions, en el supòsit de contractació laboral, i per separació del servei en casos de funcionaris interins així com la pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic amb caràcter ferm.

 

Correspon als aspirants de la borsa de treball informar al departament de Personal de l'Ajuntament informar sobre la situació laboral o administrativa i que serà tinguda en compte fins a una nova comunicació formal i expressa al departament.

 

D'acord amb l'exercici de la potestat organitzativa de les Administracions Públiques i ordenació dels recursos, Règim Interior té la facultat organitzativa de la gestió de les borses de treball i l'establiment de qualsevol altre criteri per a l'eficiència de la cobertura dels serveis públics, essent publicats per a coneixement general.

 

 

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50