Oferta Pública: Convocatorias en el Ayuntamiento de Castelldefels

*[Tècnic/a de Gestió (platges)] (texto en catalán)*    Plazas 1    Publicación 09/07/2021 BOP I DOGC    Proceso de selección finalizado

Aviso: *[Normes de realització de la prova pràctica] (texto en catalán)*

INFORMACIÓ I NORMES DE REALITZACIÓ DE LA PROVA PRÀCTICA DE LA CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ (PLATGES), SUBGRUP A2, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.

 

On i quan serà la prova?

 

La prova de caràcter pràctic, d'acord amb el temari publicat a les bases específiques d'aquesta convocatòria, per tots els aspirants que han superat la prova teòrica, serà a les 10:00h del dia 25.11.2021, a  l'aula 4 de Polítiques Actives de “La Guaita”, ctra. de la Sentiu, núm. 1 de Castelldefels.

 

Tots els participants tenen l'obligació de verificar a través del web municipal la confirmació de la data i hora, així com de les indicacions, per a la realització de les proves del procés selectiu.

 

 

Què cal portar OBLIGATÒRIAMENT o fer per la realització de les proves?

 

 • Mantenir la mascareta quirúrgica correctament col·locada en tot moment (abans, durant i posterior a la realització de les proves). Es recomana canviar-se de roba i sabates en arribar a casa i rentar-se les mans. És obligatori cobrir-se el nas i la boca amb un mocador al tossir i/o esternudar, i llençar-lo al cubell d'escombraries. Si no es disposa de mocadors, fer servir la part interna del colze per no contaminar les mans. Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.

 

 • Mostrar el DNI, passaport o carnet de conduir en vigor en el moment de l'admissió als membres del Tribunal.

 

 • Portar el Document omplert i signat de declaració responsable de la COVID19 (descarregar aquí ). S'han d'abstenir de participar en el procés selectiu aquelles persones que tinguin símptomes o hagin tingut contacte estret compatible amb la covid19 d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries vigents en el moment.
 • Portar Bolígraf de color blau o negre no esborrable.
 • Mantenir la distància de seguretat interpersonal en tot moment, mínim 2 metres. No reunir-se en grups ni a l'inici ni en finalitzar les proves fora del recinte. S'aconsella portar una mascareta nova per canviar la utilitzada durant les proves com a mesura higiènica.

 

 • Rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrada i sortida de l'espai de les proves.

 

 • Tancar totalment el mòbil, no portar rellotge a la vista durant la realització de la prova.

 

 • No portar apunts, bosses ni material que no sigui imprescindible per a la realització de les proves.

 

* No es podrà compartir material, per això els aspirants han d'assegurar-se de portar tot el necessari per a la realització de les proves.

 

 • Es restringiran, a les imprescindibles i per torns, les sortides i entrades a l'espai de realització de les proves. Durant la realització de les proves no es permet la mobilitat ni l'abandonament de l'espai fins a que ho indiqui el Tribunal, excepte situació que ho requereixi i així s'indiqui per aquest. En cas de dubte o necessitat, no aixecar-se del lloc, aixecar la mà i un membre del Tribunal s'aproximarà per atendre la consulta.

 

 • Els aspirants hauran de romandre asseguts a la cadira assignada durant tot el temps de durada de la prova i fins que el Tribunal indiqui que es pot abandonar la sala un cop finalitzat el temps total de realització de les proves.

 

 • Escoltar i seguir les indicacions del Tribunal en tot moment.

 

 • En cas de detectar-se un comportament irregular o fraudulent per part d'algun aspirant durant la realització de la prova,  es retiraria i invalidaria l'examen per part del Tribunal, sens perjudici de les accions administratives o penals que se'n derivin i les actuacions que els agents de l'autoritat determinin procedents realitzar.

 

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50